پربیننده ترین مطالب

اخبار رفاهی

اخبار کارگزینی و تحول اداری

اخبار امور بودجه و مالی

اخبار منابع فیزیکی و عمرانی

آقای جواد متین 

شرح وظایف گروه مهندسی مشاغل:

 • بررسی کلیه پیشنهادات واصله در ارتباط با طبقه بندی مشاغل
 • بررسی مدارک ارائه شده در خصوص تشخیص تجربه، مدرک تحصیلی، دوره های آموزشی، سوابق تجربی و غیره بر اساس مستندات و مقررات مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل به منظور طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل
 • بررسی پیشنهادات واصله در امر انتصابات، ارتقاء گروه، تنزل گروه با توجه به قوانین و مقررات موجود و ضوابط طرحهای طبقه بندی مشاغل
 • بررسی مدارک مربوط به ارتقاء گروه مشمولین طرحهای ارزیابی شاغل مدیران، تخصصی و تحقیقی، پزشکان و برگ مشخصات شغل استخدام به منظور اتخاذ تصمیم در کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
 • انجام مطالعات لازم و بررسی پیشنهادات واحدهای ذیربط در رابطه با طرحهای طبقه بندی مشاغل و انطباق آن با نیازهای استخدامی و در صورت لزوم پیشنهاد به مراجع قانونی برای تایید
 • همکاری با کارشناسان تشکیلات در مورد تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی
 • شرکت در جلسات کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل
 • انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق
 • بررسی مدارک کارکنان به منظور احتساب تجربه و سابقه خدمت دولتی
 • تهیه و تنظیم فرم مشخصات شغل برای استخدام جدید
 • بررسی فرم سوابق خدمتی کارکنان به منظور اعطای طبقه
 • بررسی فرم سوابق خدمتی کارکنان به منظور ارتقاء رتبه
 • تطبیق مدارک تحصیلی با شرایط احراز مشاغل به منظور تهیه صورتجلسه اعمال مدرک تحصیلی
 • بررسی مدارک تغییر عنوان و پست سازمانی کارکنان به منظور تهیه صورتجسات تغییر عنوان کارکنان
 • اعلام پاسخ به مکاتبات مربوط طبق مستندات مورد عمل

 

 

          شرح وظایف گروه مهندسی سازمان:

 • بررسی ونظارت بر ارتقا طبقه واحدهای تابعه دانشگاه.
 • تهیه صورتجلسات اعمال مدرک تحصیلی ، اعمال امتیاز ایثارگری، احتساب سنوات، انتصابات.
 • بررسی واقدام درخصوص ارتقاء کارکنان در رتبه های شغلی آنان.
 • بررسی شرایط احراز واعمال مدرک تحصیلی پرسنل قرارداد کار معین.
 • همکاری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری.
 • پاسخگویی وانجام راهنمایی های لازم به مراجعین جهت نیل به حقوق استحقاقی وقانونی کارمندان دانشگاه.
 • ارائه پیشنهاد درخصوص اختصاص رشته های تحصیلی جدید به رشته های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل با توجه به ارتباط محتوایی آن.
 • همکاری وهمفکری با کارشناسان معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ومرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت متبوع جهت تنظیم بخشنامه ها، آئین نامه ها ودستورالعمل های اداری مربوطه.
 • انجام مکاتبات با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ومرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت متبوع جهت اخذ پاسخ موارد درخواستی.
 • همکاری با واحد استخدام در امر تهیه فرم شغل وشاغل جهت استخدام جدید به لحاظ تعیین شرایط احراز رشته های شغلی .
 • شرکت در همایش، سمینارهای مربوطه وارائه گزارش به مسئولین ذیربط.
 • همکاری وانجام فعالیتهای لازم در مورد طبقه بندی مشاغل وتهیه پیشنهادات لازم جهت ارجاع وتصویب در مراجع ذیربط.
 • انجام مکاتبات لازم با واحدهای تابعه و وزارت متبوع در صورت لزوم.
 • شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتهای و آموزشی در جهت ارتقا معلومات وتوانمند یهای شغلی وبکارگیری آن در انجام وظایف محوله

ویدیو معرفی

گفتگو

ویدیو معرفی

تمامی حقوق این سایت برای دانشکده علوم پزشکی سیرجان محفوظ است.

Template Design:Dima Group