پربیننده ترین مطالب

اخبار رفاهی

اخبار کارگزینی و تحول اداری

اخبار امور بودجه و مالی

اخبار منابع فیزیکی و عمرانی

 شرح وظایف 

برنامه ریزی

۱-تدوین برنامه عملیاتی سالیانه واحد بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاهدانشکده.

۲-برنامه ریزی برای اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری، توسعه و ترویج مفاهیم تحول در دانشگاه.

۳- برنامه ریزی برای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمت رسانی به مراجعین دانشگاه.

۴- برنامه ریزی و استقرار نظام پیشنهاد های جهت بهکره بکردار ی از نظارت کارکنان و مردم در بهبود ارائه خدمات.

.۵ برنامه ریزی برای نهادینه کردن نظام برنامه ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه/دانشکده.

.۶ استقرار و توسعه نظام جامع مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سطح دانشگاه/دانشکده.

سازمان دهی و فرایندها

۷-تهیه پیشنهاد های بازنگری و اصلاح ساختار، شرح وظایف واحدها و پست ها ی سازمان ی واحدها ی تابعه دانشگاه/دانشکده و ارسال به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع

۸- بررسی و ارائه پیشنهادهای ادغام، انحلال و یا ایجاد واحدهای سازمانی به مرکز توسعه مدیریت و تحول

اداری وزارت متبوع.

.۹- بررسی و ارائه پیشنهادهای حذف، ایجاد و تبدیل پست های سازمانی موردنیاز واحدها ی تابعه به مرکز

توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع.

۱۰- بررسی مسائل و مشکلات تشکیلاتی واحدهای تابعه دانشگاه و ارائه راهکارهای مناسب و اصلاحی به مرکزتوسعه مدیریت و تحول اداری.

۱۱-بررسی موارد انتصاب و تغییر عنوان، ارتقاء رتبه و طبقه و احتساب مدرک تحصیلی و سوابق تجربه ی کارکنان شاغل در قالب کمیته های مربوط در دانشگاه/دانشکده.

۱۲- ارائه راهنمایی و مشاوره به واحدهای تابعه دانشگاه/دانشکده درباره اصلاح، بهسازی و ارتقاء فرآیندها.

۱۳-مهندسی مجدد، تحلیل و طراحی سیستم ها و روش ها ی انجکام کار با هماهنگ ی و همکار ی واحدها ی مرتبط.

۱۴-تعیین و پیشنهاد اولویت های اصلاح روش ها، رویه ها و فرآیندهای انجام کار در واحدها به شورا ی تحول اداری دانشگاه/دانشکده برای ارتقاء بهره وری، کارایی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها.

نیروی انسانی ( آموزش و توانمند سازی )

.-۱۵ انجام دوره ای تحلیل مشاغل برای تعیین نیازهای دانشی و مهارتی شاغلین.

.۱۶- مشارکت در نیازسنجی، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی برای کارشناسان تخصصی

در ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه/دانشگاه.

پایش و نظارت

.۱۷- نظارت بر حسن اجرای ساختار و تشکیلات مصوب دانشگاه.

۱۸- نظارت بر ابلاغ های سطوح سرپرستی، مدیریتی و سایر کارکنان منطبق با تشکیلات مصوب دانشگاه.

.۱۹- نظارت بر اجرای ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در قالب شورای تحول اداری دانشگاه/دانشکده.

 

۲۰-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به برنامه ها ی مرتبط مانند طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط انتخاب و انتصاب در دانشگاه.

۲۱- نظارت بر اجرای صحیح احکام کارگزینی مرتبط با تشکیلات و طبقه بندی مشاغل.

۲۲- نظارت بر به کارگیری نیروی انسانی شاغل در واحدهای ستادی و اجرائی دانشگاه مطابق پست های مربوط.

۲۳- پایش مستمر اجرای برنامه های عملیاتی واحدهای تابعه دانشگاه از طریق نرم افزار مربوط.

۲۴-به روز کردن مستمر بانک های اطلاعاتی مرتبط با تشکیلات، طبقه بنکد ی مشاغل، برنامه ریزی          عملیا ت و سایر بانک ها

۲۵- نظارت بر روند اجرای برنامه واگذاری به بخش غیردولتی با همکاری واحدهای ذی ربط.

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

.۲۶- هماهنگی با واحدهای درون بخشی برای پيشبرد برنامه هاي مرتبط.

.۲۷- تهیه و ارائه پیشنهادهای کاربردی براي طرح در شوراها و کميته هاي برون سازماني مرتبط با حوزه کار ي وپيگيري مصوبات.

تهیه گزارش و مستند سازی

۲۸- مستندسازی و تعیین فرایندها، شاخص ها و ابزارهاي نظارتي در حوزه مربوط.

.۲۹- نگهداری و حفاظت از صورت جلسات کمیته طبقه بندی مشاغل و شورای تحول اداري دانشگاه/دانشکده.

.۳۰- تهیه گزارش های عملکرد به صورت دوره ای و ارسال به مسئولین مربوط.

نوآوری و پژوهش

۳۱- انجام مطالعات مستمر در خصوص ساختارهای سازمانی کارآمد و پویا و استقرار نظام ها و سبک های نو ين مديريت براي انجام کارآمد مأموريت ها و وظايف اصلي.

.۳۲ انجام مطالعات مستمر در خصوص طراحی شغل، تجزیه وتحلیل شغل و شرایط احراز شغل.

ویدیو معرفی

گفتگو

ویدیو معرفی

تمامی حقوق این سایت برای دانشکده علوم پزشکی سیرجان محفوظ است.

Template Design:Dima Group