پربیننده ترین مطالب

اخبار رفاهی

اخبار کارگزینی و تحول اداری

اخبار امور بودجه و مالی

اخبار منابع فیزیکی و عمرانی

۱-بررسی وتأیید اسناد حسابداری.
۲- بررسی وتأیید کلیه پرداختها با توجه به آئین نامه ها ومجوزهای مربوطه.
۳- نظارت بر بستن حسابهای پایان سال.
۴- همکاری با ادارات زیر مجموعه بمنظور تهیه صورتهای مالی.
۵- نظارت بر نگهداری وجوه نقد و بانک دانشگاه وتهیه مناسب وبموقع صورت مغایرت حسابهای بانکی دانشگاه.
۶- بررسی وتأیید اعلامیه های بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک.
۷- تحت کنترل داشتن قراردادهای دانشگاه از لحاظ انجام تعهدات ورعایت مفاد آن.
۸- پیگیری لازم بمنظور وصول مطالبات دانشگاه از موسسات واشخاص ثالث.
۹- هماهنگی با مراجع دولتی در رابطه با مسائل بیمه و مالیات کارکنان، اشخاص ثالث ودانشگاه ها.
۱۰- اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه صورتها واطلاعات مورد لزوم حسابرسان وبازرسان قانونی وجوابگویی به آنان.
۱۱- حصول اطمینان از نگاهداری مناسب اوراق واسناد مربوط به سرمایه گذاریها ، سهام ، اسناد بهادار ، اسنادتضمینی ونظایر آنها.
۱۲- بررسی و تأیید آن دسته از فرمهائیکه در واحد مالی تهیه ویا تکمیل می گردد.
۱۴- پیشنهاد بمنظور آموزش کارکنان تحت سرپرستی جهت بالا بردن سطح کارآیی آنان.
۱۵- همکاری با مدیریت امور مالی جهت تهیه صورت پیش بینی های کوتاه مدت گردش وجوه نقد.
۱۶- همکاری با اشخاص و شرکتهای طرف حساب جهت رفع مغایرات احتمالی فیمابین.
۱۷- اتخاذ ترتیبات لازم جهت ارائه اطلاعات مالی به حسابداری مدیریت بمنظور محاسبه قیمت تمام شده وتهیه بودجه وگزارشات مدیریت.
۱۸- بررسی مسائل و مشکلات ایجاد شده در ادارات تحت سرپرستی و اتخاذ ترتیبات لازم جهت رفع آنها با هماهنگی مدیریت امور مالی.
۱۹- نظارت بر ثبت بموفع حسابها ونگهداری دفاتر قانونی و همچنین نظارت بر کلیه امور مربوط به اصلاح حسابها.
۲۰- اجرای صحیح آئین نامه و دستور العملهای مالی ومعاملاتی.
۲۱- پیگیری مسائل ومشکلات کاری کارکنان تحت نظارت وارائه توضیحات وراهنمائیهای مقتضی جهت رفع آنها.
۲۲- پیگیری مسائل و مشکلات کاری بر نحوه عمل هر یک از کارکنان و حصول اطمینان از صحت انجام اموربراساس شرح وظایف هر یک از کارکنان ومطابقت امور محوله با اصول صحیح حسابداری و انجام راهنمائیهای لازم جهت نیل به هدف مزبور.
۲۳- اتخاذ ترتیبات مقتضی جهت پرداخت بموقع تعهدات دانشگاه با هماهنگی مدیر امور مالی.
۲۴- همکاری وتشریک مساعی با مدیریت امور مالی در جهت بهبود روشها وسیستمهای مالی.
۲۵- تهیه پیش نویسهای لازم جهت مکاتبات با افراد و سازمانهای مختلف در ارتباط با مسائل مالی دانشگاه وپیگیری مستمرجهت حصول نتیجه.
۲۶- ارائه پیشنهاد به مدیر امورمالی در خصوص تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه.
۲۷- پیشنهاد ایجاد، حذف یا تغییر در حسابهای مالی به مدیر امورمالی.
۲۸- نظارت بر نگهداری مناسب اسناد، دفاتر، مدارک و پرونده های مالی.
۲۹- نظارت بر اجرای سیستم مکانیزه مالی وهمچنین راهبری سیستم مزبور.
۳۰- انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مدیر امور مالی ورئیس دانشگاه ومعاونت توسعه مدیریت ومنابع که با توجه به نوع وظایف، انمجام آن توسط شخص دیگر امکان پذیر نباشد.
۳۱- برنامه ریزی و سرپرستی و تنظیم کار کارکنان در بخش حسابداری مدیریت وایجاد هماهنگی لازم با سایر واحدها.
۳۲- بررسی وتأیید کلیه فرمهایی که در تکمیل ویا صادر می گردد.
۳۳- نظارت وهماهنگی جهت شمارش فیزیکی موجودی انبارها وصورتبرداری اموال.
۳۴- نظارت برانجام مطالعات وبررسیهای لازم در خصوص کنترل هزینه ها وبررسی کارآئی واحدها.
۳۵- تهیه وتدوین دستورالعملها ورویه های مالی در خصوص محاسبه بهای تمام شده خدمات ودرآمدها با هماهنگی مدیر امور مالی.
۳۶-نظارت بر عملیات مربوط به محاسبات بهای تمام شده خدمات و هماهنگی جهت صدور مناسب اسناد حسابداری مربوطه.
۳۷- همکاری لازم در مورد تهیه وتنظیم بودجه دانشگاه وتفسیر بودجه وهمچنین گزارشات مدیریت وبررسی منابع وتأیید وتجزیه وتحلیل گزارشات مزبور.
۳۸- نظارت بر کنترل پیش بینی بهای تمام شده خدمات وبطور کلی کنترل وبررسی منابع درآمدی از بعد بهای تمام شده ومعقولیت درآمدحاصل از ارائه خدمات.
۳۹- همکاری جهت تهیه صورتهای مالی با حسابداری مالی.
۴۰- نظارت وتصویب نهایی قیمت گذاری رسید انبارها و حواله انبارها وصورت خلاصه های خدمات تولیدشده.
۴۱- کنترل نهایی وتصویب تسهیم هزینه ها براساس دستورالعملهای مربوطه.
۴۲- تحت کنترل داشتن قراردادهای منعقده از لحاظ انجام تعهدات ورعایت مفاد آن.
۴۳- نظارت بر عملیات حسابرس مستقل منتخب هیأت امناء دانشگاه و همکاری لازم جهت بررسی عملیات حین خرج.
۴۴- کمک به تهیه پاسخ گزارش مدیریت حسابرس مستقل.
۴۵- پاسخگویی به درخواستهای کارشناسان دیوان محاسبات مستقر در دانشگاه.
۴۶- کمک به تهیه پاسخ مکاتبات دستگاهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات وبازرسی استان.

ویدیو معرفی

گفتگو

ویدیو معرفی

تمامی حقوق این سایت برای دانشکده علوم پزشکی سیرجان محفوظ است.

Template Design:Dima Group