پربیننده ترین مطالب

اخبار رفاهی

اخبار کارگزینی و تحول اداری

اخبار امور بودجه و مالی

اخبار منابع فیزیکی و عمرانی

برنامه ریزی

۱-       تدوین برنامه عملیاتی سالیانه امور پشتیبانی دانشگاه

۲-       برنامه ریزی و سیاست گذاری و انجام کلیه اموراجرایی در جهت تامین و تهیه کالا و خدمات مورد نیاز برای کلی واحدهای دانشگاه

۳-       برنامه ریزی سیاست گذاری بمنظور نگهداری و توزیع کالای موردنیاز دانشگاه

۴-       برنامه ریزی ، ساماندهی و اجرای امور مناقصات ، مزایده ، ترک تشریفات امور قراردادها شرایط عمومی و اختصاصی متناسب با وظایف سازمانی دستگاه

۵-       برنامه ریزی در جهت افزایش درآمد اختصاصی واحد ها از طریق واگذاری های اجرای ومزایده و فروش اموال اسقاطی و کمک به صرفه جویی و کاهش هزینه های دانشگاه با استفاده از ابزارهای متخلف قانونی

۶-       برنامه ریزی و مدیریت منابع انرژی و هزینه ها

۷-       برنامه ریزی و اجرای امور رفاهی در زمینه برنامه های فرهنگی ، اجتماعی و تفریحات کارکنان

۸-       برنامه ریزی و ساماندهی امور دبیرخانه ای ، اتوماسیون اداری ، تلفنخانه و پایگاه اطلاع رسانی در جهت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

۹-       برنامه ریزی و انجام امور نگهداشت ، تعمیرات و بازسازی تاسیات و فضاهای فیزیکی دانشگاه بانظارت فنی واحد منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه

۱۰-    برنامه ریزی و سیاست گذاری اجرای امور خدمات پشتیبانی کلیه واحد های دانشگاه

۱۱-    برنامه ریزی جهت اجرای صحیح خرید پوشش های بیمه ای در سطح دانشگاه

۱۲-    ساماندهی و مدیریت کارآمد درجهت استفاده بهینه از منابع فیزیکی دانشگاه

سازماندهی و فرآیند ها

۱۳-    بازنگری و اصلاح دوره ای فرآیند ها و روش های انجام کار ( ستادی ومحیطی ) با مشارکت های واحد های مرتبط ( با اولیت فرآیندهایی که منجر به ارائه خدمات الکترونیکی به مردم می شود )

۱۴-    ارتقاء کیفی فرآیند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها و نظارت براساس چک لیست های تخصصی

۱۵-    برنامه ریزی جهت مشارکت بخش غیر دولتی در فرآیندهای قابل واگذاری

۱۶-    ساماندهی امور رفاهی به منظور اجرای نظارم پرداخت های غیر مستمر و کمک های مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان

۱۷-    ارتقاء بهبود  روش های اجرا و مستندسازی امور به صورت مکانیزه

۱۸-    تدوین ، بازنگری و به روز رسانی شاخص ها و استاندارهای امور خدمات پشتیبانی

۱۹-    ساماندهی و استفاده بهینه از فضاهای فیزیکی دانشگاه

۲۰-    بهبود روش ها وارتقاء کیفیت خدمات پشتیبانی

۲۱-    تشکیل کمیته و کارگروه های تخصصی در امورخدمات پشتیانی

نیروی انسانی                  ( آموزش وتوانمندسازی )

۲۲-    مشارکت در نیاز سنجی ، تدوین واصلاح بسته آموزشی تخصصی برای کارکنان حوزه خدمات پشتیبانی در سطح دانشگاه

راهبری و هدایت

۲۳-    ایجاد و بروز رسانی بانک های اطلاعاتی الکترونیک برای راهبری ونظارت بر عملکرد خدمات پشتیبانی و فرآیند های اصلی در واحد مربوطه

۲۴-    استقرار نظام مدیریت کیفیت ومشارکت در حوزه خدمات پشتیبانی دانشگاه

پایش و نظارت

۲۵-    تهیه و بازنگری شاخص های ارزیابی عملکرد براساس استاندارهای مربوط

۲۶-    تهیه و بازنگری چک لیست و ابزارها پایش ( با تاکید بر فن آوری اطلاعات )

۲۷-    بهره گیری از باخوردهای عملکرد به سیستم بمنظور اصلاح و بهبود روش های فرآیندهای انجام کار

۲۸-    پایش دوره ای و منظم رضایتمندی ذینفعان اصلی

۲۹-    ایجاد سیستم داشبورد نظارتی برای رصد شاخص های مهم پیامدی

۳۰-    برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای گروه نظارت و ارزیابی عملکرد از امور خدمات پشتیبانی واحد های تابعه

۳۱-    نظارت و ارزیابی بر نحوه عملکرد شرکت های طرف قرارداد براساس چک لیست های مربوطه

۳۲-    نظارت بر امور واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی در واحد های تابعه

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

۳۳-    هماهنگی با واحدهای درون بخشی برای پیشبرد برنامه های مرتبط

۳۴-    تهیه و ارائه پیشنهاد های کاربردی برای طرح در شوراها و کمیته های برون سازمانی مرتبط با حوزه کاری و پیگیری مصوبات

تهیه گزارش و مستند سازی

۳۵-    تهیه دوره ای ومظنم گزارش عملکرد واحد منطبق با سیاست ها و برنامه عملیاتی ( با تحلیل گزارش های آماری دریافتی از واحد های محیطی ومحاسبه شاخص ها )

۳۶-    برنامه ریزی و به روز رسانی بانک اطلاعات و آمار در حوزه خدمات پشتیبانی دانشگاه

بودجه بندی و تحلیل اقتصادی

۳۷-    مشارکت در فرآیند بودجه ریزی برنامه های عملیاتی واحد های مرتبط

۳۸-    برآورد و انجام ارزیابی های هزینه کارایی و هزینه اثر بخشی در حوزه خدمات پشتیبانی

۳۹-    محاسبه هزینه و قیمت تمام شده خدمات پشتیبانی

۴۰-    تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین قیمت پایه جهت خدمات قابل واگذاری

۴۱-    برنامه ریزی جهت پرداخت قراردادهای خرید خدمت و هزینه های ستاد دانشگاه

نوآوری و پژوهش

۴۲-    بهره گیری از فناوری های نوین در جهت بهبود فرآیندهای تعالی سازمانی و بهبود عملکرد

۴۳-    استفاده از فناوری اطلاعات برای تسهیل و تسریع در انجام امور از طریق ایجاد سامانه های الکترونیکی

ویدیو معرفی

گفتگو

ویدیو معرفی

تمامی حقوق این سایت برای دانشکده علوم پزشکی سیرجان محفوظ است.

Template Design:Dima Group